فراگیران امروز ؛توسعه دهندگان فردا

شیلات,ورزش,موسیقی و همه چیز

هندبال

تمرینات آشنایی با توپ

1.   چرخاندن توپ توسط دو دست دور محور شکم وکمر(در حالت ایستاده)در دو جهت

2.   گذراندن توپ به شکل هشت لاتین(8)از میان پاها توسط دست ها(در حالت خمیده)

3.   ثابت نگهداشتن توپ بین دو پا در حالت خمیده و عوض کردن جای دست ها

4.   توپ را روی زمین میچرخانیم وبه طرف جلو حرکت می کنیم.

5.   توپ را روی زمین میچرخانیم وبه طرف عقب حرکت می کنیم.

6.   توپ را با یک دست 2تا3 متر به هوا پرتاب کرده ودو دستی می گیریم.

7.   توپ را با یک دست همانند تمرین قبلی به هوا پرتاب کرده ودر حلت نشسته دریافت می کنیم.

8.   تمرین قبلی را انجام داده با این تفاوت که با پرش توپ را در فضا دریافت می کنیم.

9.   با توپ حرکت کرده ودو دستی دریبل می زنیم.

10.                        با توپ حرکت کرده ویک دستی زمین می زنیم.

11.                       با دوتوپ حرکت کرده و دریبل می زنیم.

12.                       روی زمین می نشینیم ،توپ را از زیر پاها کشیده که به صورت قیچی حرکت می کند، بین دست ها ردوبدل می کنیم.

13.                       تمرین بالا را به گوری که پاها جفت با فاصله از زمین می باشند ،توپ را حول محور عرضی زانوها می چرخانیم.

14.                       نشسته پاها را جفت نموده توپ را روی ران ها می گذاریم.در این حالت با بلند کردن باسن توپ روی پاها به گرف انگشتان حرکت می کندو بلند کردن پنجه ها توپ برمی گردد.

15.                       نشسته وپاها کشیده توپ را روی زمین دور بدن و پاها می چرخانیم.

16.                       به پشت روی زمین می خوابیم و توپ را با بلند کردن  ناحیه ی کمر از زمین از زیر کمر به صورت رفت و برگشت حرکت می دهیم.

 

1.   حرکت بالا با بلند کردن کمر توپ را حول کمر وشکم می چرخانیم.

2.   در حالت ایستاده توپ را به هوا پرتاب می کنیم ،مدتی که توپ در هواست نشسته و بلتد می شویم و توپ را می گیریم.

3.   تمرین  بالا به جای نشستن  و بلند شدن یک دور به دور خود می چرخیم و توپ را می گیریم.

4.   پاها باز،از کمر خم شده و توپ را از میان پاها در قسمت پشت بدن به هوا پرت می کنیم و بدن را راست کرده و توپ را بالای سرمان  می گیریم.

5.   در حالت ایستاده و پاها باز دو دستی توپ را بین پاها به طور مایل به زمین زده و در حالت صعود توپ در قسمت پشت ناحیه باسن آن را بادو دست می گیریم و به عکس.

6.   توپ را روی زمین به سرعت پرتاب می کنیم و با دویدن سریع به دنبال توپ آن را می گیریم و تا انتهای زمین دریبل می کنیم.

7.   توپ را به طرف  جلو و هوا پرتاب می کنیم وبا دویدن سریع توپ را قبل از رسیدن به زمین گرفته  و تا انتهای زمین دریبل می نماییم.

8.   توپ را روی زمین طوری به حرکت در می آوریم  که دست پشت توپ  قرار گرفته و آن را هدایت کند.این عمل را تا انتهای زمین به طور رفت و برگشت با تعویض دستها انجام می دهیم.

"انجام صحیح تمرینات فوق باعث ازدیاد قدرت عضلات  مربوطه شده و در نتیجه راحت تر می توان توپ را در اختیار گرفت.

توضیح:از تمرینات فوق می توان جهت گرم کردن بدن در ابتدای تمرین استفاده نمود."

9.                           افراد در یک صف یک نفره_که کوتاه قدها در صف جلو قرار دارند می ایستند.بین افراد باید حدود یک متر فاصله باشد و هر نفر یک توپ در اختیار داشته باشد.افراد با حمل توپ ،دو دور کامل به دور زمین می زنند.شاگردان نباید در این تمرین توپ را به زمین بزنند،بلکه در ضمن دویدن باید با پنجه های دست (دست راست ، سپس دست راست)فشارهای منظم، مکرر و هماهنگ بر روی توپ وارد کنند.

10.                       افراد در حین دویدن توپ را از دست راست به دست چپ در جلوی بدن خود دست به دست می کنند.این تمرین در طول یک دور کامل زمین انجام می شود.

11.                       دویدن آرام،که هرچند گام یکبار،توپ در جلو به زمین زده و گرفته می شود.

12.                       افراد ،آرام به دور زمین می دوند و توپ را به فاصله ی 30سانتی متر با یک دست پرتاب می کنند و سپس با دست دیگر آن را می گیرند.در نصف محیط زمین پرتاب توپ با دست راست و دریافت آن با دست چپ و در نصف دیگر زمین عکس آن عمل می شود.

13.                       نفر آخر ،ضمن دویدن آهسته ،با دریبل معمولی از بین افراد به طور مارپیچ عبور می کندتا به سر صف برسد.همه ی افراد این تمرین را انجام می دهند.

14.                       افراد بر روی محیط زمین ،در حالیکه توپ در دست دارند دو دور آرام می دوند؛بدون آنکه دریبل کنند یا با توپ بازی کنند.

15.                       افراد در دور زمین راه می روند و در فاصله های کوتاه و مناسب توپ را از زیر زانوی پای جلو رد می کنند.این حرکت در نیمه ی دیگر محیط زمین به صورت دویدن آهسته انجام می شود.

16.                       افراد در نصف دور زمین به جلو خم می شوند و راه می روندو سپس سعی می کنند توپ را با دست راست به صورت غلتان دقیقا روی خط های زمین پیش ببرند.همین حرکت با دست چپ در نیمه ی بعدی ادامه پیدا می کند.

مرحله ی بعد  :نحوه ی استقرار

1.افراد در صف دو نفره_که کوتاه قدها در جلو هستند_قرار می گیرند. وهردو نفرکه پهلوی هم قرار دارند یک واحد تمرینی را تشکیل می دهند و ازپهلو حدود یک متر با یکدیگر فاصله می گیرند،در ضمن هر واحد تمرینی از واحد تمرین بعدی نیز حدود یک متر فاصله می گیرد.

2.ابتدا افراد روی محیط زمین هندبال یک دور آهسته می دوند.فاصله ها باید حفظ شود و ما نباید با توپ به هیچ صورت بازی شود.

33.ضمن ادامه ی تمرین 1 نفر سمت راست از جلو بدن توپ را با دست راست به یار خود که در سمت چپ او در حال دویدن است،پاس می دهد .نفر سمت چپ نیز با دست چپ به همان صورت توپ را به نفر سمت راست بر می گرداند.در این تمرین هر واحد تمرینی دو نفره فقط یک توپ در اختیار دارد.این تمرین به صورت برعکس نیز انجام می شود.

34.افرادباهمان حذف دونفره روی محیط روی زمین راه میروندوضمن راه رفتن ازناحیه کمربه جلوخم میشوندتادستشان به زمین برسد.دراین حالت افرادهرواحدتمرین ضمن راه رفتن،توپ رابه طرف مورب زمین راقطع می کنندوراه رفتن رادرجهت معکوس ادامه میدهند.همین تمرین بادست مخالف درنصف دور دیگرزمین_درحالی که زانوتاقدری بیشتر خم شده اند _تکرار می شوند.

35.افراد سعی می کنند با پاهای کوچک افقی توپ را میان خود رد و بدل کنند.در این تمرین افراد برای تعویض جای خود و تمرین با دست دیگر لازم است که مانند تمرین قبل ،طول زمین را به طور اریب بپیچانند و سپس بدون تغییر مکان ،جهت دویدن را معکوس کنند.

مرحله ی بعد :نحوه استقرار

افراد در صف یک نفره و هر نفر یک توپ در دست در صف قرار می گیرند.فاصله ی افراد از یکدیگر حدودا 1.5متر است.

36.افراد در نصف دور زمین با انگشتان دست راست روی توپ فشار کمی می آورند.در نیمه ی دیگر توپ به دست چپ داده می شود و با ا نگشتان این دست همان حرکت را برای گرم شدن تکرار می کنند.

37.افراد،آهسته می دوند،توپ را در دست راست قرار می دهند و بازوها را به دو طرف بدن باز می کنند.در این حالت توپ به طور کنترل شده با حرکت مچ و پنجه ها  و به صورت قوس از بالای سر به طرف دست دیگر پرتاب می شود.توپ با دست چپ دریافت  می شود و سپس عمل پرتاب مانند تمرین قبلی با دست چپ انجام می شود.(دقت در کنترل پرتاب)

38.فاصله های افراد از یکدیگر  تا حدود 2متر افزایش داده می شود و در این حالت افراد ضمن دویدن آرام می نشینند و با تکیه دادن دو دست بر روی توپ ،پرش های نیمه بلند خرگوشی انجام می دهند و تا نصف محیط زمین را با همین پرش ها طی می کنند.برای انجام این پرش ها پاها جفت و نزدیک به یکدیگر می باشند و در حالت نشسته زانوها خمیده هستند.در شروع پرش با فشار جفت پاها ،بالا تنه به جلو پرتاب می شود و توپ که با هر دو دست گرفته شده است،نقطه فرود بدن را تشکیل می دهد.

 مرحله ی بعد :نحوه استقرار

افراد در صف دو نفره و هر نفر یک توپ در دست دارد.

39.در روی نصف محیط زمین افراد سعی می کنندبا دست راست توپ را پی در پی از روی کف دست به پشت دست  و از پشت دست به روی دست منتقل کنند. همین تمرین روی نصف دوم محیط زمین با دست دیگر تکرار می شود.

40.در این تمرین گروه های دو نفری به فاصله ی 2متر در کنار یکدیگر رو به طرف مسیر آهسته می دوند.توپ دست به سمت راست است.این بازیکن با کشیدن دست و بازو به سمت خارج و به موازات شانه سعی می کند.یک پاس قوسی کنترل شده را از بالای سر، برای نفر دیگر بفرستد.دریافت کننده تمرین را با دست چپ انجام می دهد.سپس جای افراد و مسیر حرکت عوض می شود تا هر دو دست به کار گرفته شود.

 

مرحله ی بعد :نحوه استقرار

افراد در صف یک نفره قرار می گیرند و هر نفر یک توپ در اختیار می گیرد.

41.دریبل هوایی با دست راست تا بالی شانه ی راست که توپ حدودا 30سانتی متر از شانه بالاتر می رود.(روی نصف محیط زمین)با دست دیگر نیز همین تمرین تکرار می شود.

42.پاس والیبال هوایی با دو دست به طور همزمان در حالیکه چشم ها به توپ نگاه می کنند.

43.راه برئن توپ روی خط در حالت نشسته و در طول نصف محیط زمین به طور جانبی در این حالت افراد همانند روش پای بوکس برش های کوچکی را در مسیر حرکت خود انجام می دهند و برای جلو بردن توپ از دست راست استفاده می کنند.عکس تمرین نیز انجام می شود.

مرحله ی بعد :نحوه استقرار

افراد در صف یک نفره قرار می گیرند و هر نفر یک توپ در اختیار می گیرد.

44.دویدن آهسته روی زمین با انجام فشارهای ایزومتریک(یکنواخت)بر روی توپ ،در دست بعدی تمرین کننده با دست راست (یا چپ)و با چرخش مچ،توپ را به ترتیب به طرف داخل سپس خارج می چرخاند.

45.دویدن آهسته رو به طرف  مسیر،در این تمرین در هر چند قدم یکبار توپ با دو دست،جلوی پاهابه زمین زده می شود.و با دو دست گرفته می شود.در طول4/1 زمین توپ با دو دست در کنار سمت راست بدن به زمین زده و گرفته می شودو در طول 4/1باقیمانده از محیط زمین ،توپ در سمت چپ بدن به زمین برده و گرفته می شود.(ابتدا در حال دویدن معمولی و سپس با نشست و برخاست و فشار بر روی زانوها.)

46.در حال دویدن آهسته،توپ را از پشت سر،در میان دو دست میگیرند و آن را از بالای سر به طرف جلو پرتاب می کنند؛سپس افراد دست های خود را با چابکی به جلو می آورندو توپ را در حدود صورت در هوا می گیرند و حرکت به همین صورت در نصف دور زمین انجام می شود و تکرار می گردد.

47.انجام تمرین قبلی با این تفاوت که افراد فرصت می دهند تا توپ مسیر سقوط خود را تا نزدیکی کمر ادامه دهد.سپس برای گرفتن آن اقدام می کنند.

48.دویدن آهسته به دور زمین و انجام دادن حرکات گوناگون با توپ،مثل دست به دست کردن آن به بالا نواختهای کوتاه،رد کردن توپ از زیر پاها وپشت کمر به طور آزاد.این قسمت در  سرادر کامل زمین انجام می شود.

49.دویدن آهسته روی محیط زمین و انجام دادن سه قدم،یک دریبل وسه قدم.در ابتدا افراد باید تعداد قدم های خود را بشمارند تا الگوهای حرکتی لازم به طور صحیح در ذهن آنها جایگزین شودو پس از دک آشنایی اولیه،حالت دویدن حفظ شود.

50.در این تمرین افراد یک دور آرام در  حال نشسته راه می روند در حالیکه یکبار رو به طرف مسیر و بار دیگر رو به طرف مرکز زمین و بار آخر رو به طرف خارج زمین است و توپ دو دستی نگاه داشته می شود.

مرحله ی بعد :نحوه استقرار

افراد در صفی به ردیف دو_که کوتاه قدها در جلو می ایستند_و هر دو نفر دارای  یک توپ قرار می گیرند.

51.افراد با فاصله ی یک متر از جلو وحدود دو متر از پهلو،در موازات یکدیگر دویدن آرام را آغاز می کنند.در ضمن حرکت هر دو نفر یار سعی می کنند با سرعت و بی درنگ پاهای متنوعی را بین خود ردوبدل کنند.افراد گروه پس از پیمودن حدود 5دور عکس دویدن را انجام می دهند تا از دیگر افراد نیز استفاده شده باشد.

52.تکرار تمرین را با این تفاوت  که پس از هر پاس پرتاب کننده با عبور از پشت دریافت کننده جای خود را با او عوض می کند و تمرین به این صورت ادامه پیدا می کند.

53.دو یار مذکور از دورترین فاصله به سمت یکدیگر می چرخند و توپ را دست به دست می دهند.با تغییر مرتب دویدن می توان تنوعی دیگر بوجود آورد.

54.افراد در طول زمین با حرکت زانو بلند رو به مسیر دریبل می کنند.این تمرین با انجام دادن حرکت های زیر حاصل خواهد شد:

الف:آوردن زانو به بالا از سمت جلو.

ب:زدن پاشنه به پشت ران.

ج:عوض کردن دستی که دریبل مد کند.

د:حرکت زانو بلند پشت به مسیر حرکت و انجام دریبل.

مرحله ی بعد :نحوه استقرار

افراد در صف یکنفره ،هر کدام یک توپ در دست دارند وضمن دویدن آهسته بر روی محیط زمین تمرینهای زیر را از نظر مقدار وشدت متناسب با سطح آمادگیهای جسمانی و فنی که دارند انجام می دهند.

56.دست دارنده ی توپ فرد تمرین کننده ،به حالت افتاده در پهلوی بدن-در حالیکه توپ به خوبی در انگشتان مهار شده است-دور مچ به چرخش در می آید؛سپس دست عوض می شود.باید کوشش کرد که توپ ،در اطراف مچ دایره بزرگی بزند.

57.در حال راه رفتن توپ به زمین زده می شود و فرد از زیر آن رد می شود و توپ را در پشت کمر می گیرد.

58.افراد در حالیکه توپ را در پشت کمر با دو دست گرفته اند راه می روند؛در این حالت سعی می کنند با استفاده از حرکت های مناسب مچ ها توپ را به جلو بیاندازند و آن را در جلوی بدن بادودست بگیرند.

59.افراد آهسته راه می روند و در این حال در صورتیکه یک زانو را بالا می آورند وبا پای تکیه  کوتاهی بر می دارند.توپ را از زیر  زانوی بالا آمده دست به دست می دهند.البته زانوی راست وچپ به طور متناوب بالا می آید.پس از قدری تمرین حرکت بدون حرکت دادن پای تکیه تکرار می شود.

بازی های گروهی در تمرینات آشنایی با توپ

60.افراد در دو گروه به صورت صف ستونی قرار می گیرند و با فرمان مربی توپ را از بالای سر به نفر بعدی که در پشت سر خود ایستاده می دهند.نفر آخر صف پس از دریافت توپ با سرعت به طرف جلوی صف دویده و همزمان نفرات یک قدم به عقب می روند و ود توپ را به نفر بعدی پاس می دهد.هر صفی که زودتر این کار را انجام دهد برنده ی بازی خواهد بود.

61.تمرین قبلی با این تفاوت که توپ را از سمت راست بدن در ناحیه کمر به نفر بعدی می دهند.

62. تمرین قبلی با این تفاوت که توپ را از سمت چپ بدن در ناحیه کمر به نفر بعدی می دهند.

63. تمرین قبلی با این تفاوت که توپ را از زیر پاها به نفر بعدی می دهند.

64.افراد همانند تمرینات قبلی به صورت صف ستونی قرار می گیرند و توپ در اختیار نفر اول در جلوی صف قرار دارد و با صدای سوت مربی نفر اول توپ را از بالای سر و نفر بعدی توپ را از زیر پاها به نفر بعدی می دهد.

65.تمرین قبلی با این تفاوت که نفر اول توپ را از سمت راست بدن و نفر بعدی توپ را از سمت چپ بدن به نفر بعدی تحویل می دهد.

66.همانند تمرینات قبل افراد در دو صف ستونی قرار می گیرند.نفر اول صف توپ را از بین پاهای دیگران که باز بوده پرتاب می کند و نفر آخر پس از دریافت توپ سریع بطرف ابتدای صف آمده و همزمان نفرات دیگر یک قدم عقب می روند و نفر جلویی توپ را از بین بازیکنان عبور می دهد.

67.تمرین قبلی با این تفاوت که از آخر صف این کار صورت می گیرد.

68.همانند تمرینات قبلی افراد در دو صف قرار می گیرند و در جلوی هر صف به فاصله ی 5متر یک مانع قرار می گیرد. نفر اول هر صف یک توپ در اختیار دارد.با صدای سوت مربی نفرات باحمل توپ دویده ،مانع را دور زده ودر خط شروع توپ را به نفر بعدی می دهند.

69.تمرین قبلی با این تفاوت که افراد با دو پاس توپ این عمل را انجام می دهند.

70. تمرین قبلی با این تفاوت که افراد بصورت جفت پا اینکار را انجام می دهند.

71.افراد دو به دو روبروی یکدیگر نشسته و توپ را برای همدیگر بر روی زمین پرتاب می کنند.

72. افراد دو به دو روبروی یکدیگر نشسته و توپ را برای همدیگر بر روی فضا پرتاب می کنند.

73. افراد دو به دو روبروی یکدیگر نشسته و توپ را برای همدیگر به صورت یک تک دریبل  پرتاب می کنند.

74. افراد دو به دو روبروی یکدیگر نشسته و توپ را برای همدیگر در حالیکه یک حرکت شکم را انجام می دهند پرتاب می کنند.

75.بازیکنان دو به دو روبروی همدیگر نشسته و هرکدام یک عدد توپ دراختیار دارند و همزمان یکی توپ را بر روی فضا و یکی توپ را بر روی زمین پاس می دهند.

76.تمرین قبلی  به صورت برعکس انجام می شود.

77. بازیکنان دو به دو روبروی همدیگر بحالت خوابیده به شکم قرار می گیرند و یک عدد توپ را به همدیگر پاس می دهد(حالت چرخش توپ روی زمین)

78.تمرین قبلی با این تفاوت که توپ بر روی فضا پاسکاری می شود.

79. تمرین قبلی با این تفاوت که توپ را یکبار به زمین زده و به نفر مقابل پاس می دهد.

80.تمرین 77با دو عدد توپ صورت می گیرد.

81.تمرین78با دو عدد توپ صورت می گیرد.

82.تمرین79با دو عدد توپ صورت می گیرد.

83.دو به دو روبروی یکدیگر قرار می گیرند(با فاصله ی 3متر)در وسط فاصله ی آنها یک عدد فاصله گذاشته می شود و بازیکنان باید با یک بار زدن توپ به وسط حلقه آنرا به نفر مقابل برسانند.(با یک عدد توپ)

84.تمرین قبلی با دو عدد توپ صورت می گیرد.

آشنایی با توپ در قالب بازی

تمامی افراد به دو گروه تقسیم می شوندو هیچ محدودیتی از نظر فضا و قوانین بازی وجود ندارد و هرچند دقیقه که مربی لازم می داند که محدودیت یا یک قانون به بازی اضافه می کند.

تذکر1:تمامی محدودیتها و قوانین که به بازی اضافه می شود مقدمه ای از یک قانون رسمی بازی هندبال می باشد.

تذکر2:مربی باید هوشیار باشد زمانیکه بازیکنان درگیر می شوند بلافاصله سوت زده و آنان را از خطرات مطلع نمایند.

85.دو تیم AوB سعی می کنند با هر طریقی ممکن است توپ را به دروازه ی حریف برسانند و زمانی گل محسوب می شود که توپ راروی خط دروازه ی هندبال به آهستگی قرار دهند.اگر توپ از فاصله ی حتی چند سانتی متری رها شود گل محسوب نخواهد شد.

تذکر: هر دو تیم دروازه بان ندارد و همه ی بازیکنان می توانند در درون دروازه قرار بگیرند.

86.ادامه ی بازی قبل با این تفاوت که بازیکنان نباید پاس بیشتر از 5 متر برای یکدیگر بدهند و اگر این عمل صورت بگیرد ولی سوت زده و مالکیت توپ را عوض می کند.

تذکر:گل زدن مانند قبل می باشد.

87.ادامه ی بازی قبل و این قانون اضافه می شود که هر بازیکن می تواند با توپ فقط پنج قدم بردارد وپس از آن باید توپ را به یار خودی پاس دهد.

88.ادامه بازی قبل با این تفاوت که فقط در محدوده ی طول وعرض زمین هندبال صورت می گیرد.

89.ادامه بازی قبل با اضافه شدن این قانون که بازیکنان مجاز خواهند بود که توپ را به زمین زده و با دریبل حمل کنند(تمامی قوانین قبلی پابرجا خواهد بود).

90. ادامه بازی قبل با این تفاوت که هر بازیکن مجاز خواهد بود فقط سه قدم توپ را بدون دریبل زدن حمل نماید.

91. ادامه بازی قبل با این تفاوت که بازیکنان حتما باید هنگام پاس دادن پریده و پاس دهند.

92. ادامه بازی قبل با این تفاوت که گل شدن توپ باید با سر بازیکن صورت گیرد به این صورت که یا خود بازیکن با سر توپ را به درون دروازه بزند یا توپ را برای همبازیش فرستاده و او توپ را با سر به درون دروازه پرتاب نماید.

تذکر:تمامی قوانین قبلی انجام می گیرد.

93.تمرين قبلي با اين تفاوت كه هيچ بازيكني  اعم از دفاعي و حمله حق ورود به منطقه ي 6متر را ندارد و گل شدن توپ به اين صورت است كه بازيكني كه مي خواهد گل بزند بايد حتما حداكثر نيم متر از خط شش متر فاصله داشته (بدون اينكه خط را قطع كند)وتوپ را روي زمين غل دهد و توپ نبايد به هيچ عنوان از روي زمين بلند شود..

تذكر:چنانچه توپي كه در منطقه ي شش متر در حال رفتن به سوي دروازه مي باشد توسط بازيكني لمس شود تصميمات ذيل گرفته شود:

الف)اگر توسط مهاجمين لمس شود مالكيت توپ عوض مي شود.

ب) )اگر توسط مدافعين لمس شود پرتاب پنالتي صورت مي گيرد.

تذكر1:پرتاب پنالتي بدين صورت است كه يك بازيكن از تيم پرتاب كننده در فاصله ي يك سوم زمين از دروازه خود پشت به دروازه حريف قرار گرفته و توپ زا بدون بلند شدن از زمين به سوي دروازه بدون دروازه بان پرتاب مي نمايد..

تذكر2:هيچكدام از دو تيم دروازه بان ندارند.

تذكر3:اگر تيمي يا بازيكني فاصله اش از خط شش متر بيشتر از نيم متر بود و يا در هنگام پرتاب خط 6متر را لمس يا قطع كند مالكيت توپ عوض مي شود.

94.هر يك از تيم ها يك دروازه بان انتخاب كرده و در درون دروازه قرار مي دهند.اين دروازه بان ها نمي توانند توپ را با دست بگيرند و فقط مجاز خواهند بود با بدن يابا پا توپ را لمس كنند. بازيكنان همانند تمرين 93 توپ را به درون دروازه مي فرستند.با اين تفاوت كه توپ بايد حتما يك بار به زمين برخورد نمايد سپس به درون دروازه برود تا گل محسوب شود(بدون برخورد با دروازه بان)

تذكر1:همانند تمرين قبلي فاصله از خط 6متر هنگام پرتاب بايد حداكثر نيم متر باشد.

تذكر2:هنگام پرتاب اكر توپ به دروازه بان برخورد نمايد توپ خنثي است برگشت ندارد و بايد آنرا پاس دهد.

تذكر3:اگر دروازه بان هنگام لمس يا دفع از دست ها استفاده كند يك پرتاب پنالتي همانند قبل صورت مي گيرد.

تذكر4:پرتاب توپ بدون برخورد با زمين گل محسوب نشده و مالكيت عوض مي شود.

95.بازی قبلی با این تفاوت که محدودیت فاصله پای برداشته می شود.(ضد حمله آزاد)

96. بازی قبلی با این تفاوت که محدودیت پرش هنگام پاس دادن برداشته می شود.

97. بازی قبلی با این تفاوت که حداکثر نفرات هرتیم نمی تواند بیشتر از 10 نفر باشد.

98. بازی قبلی با این تفاوت که حداکثر نفرات هرتیم نمی تواند بیشتر از 7 نفر باشد.

99.بازی قبلی با این تفاوت که دروازه بان آزاد است با تمتمی اعضاء بدن توپ بگیرد.

100.بازی کامل هندبال صورت می گیرد.

7_مهارت های پایه ای دریافت در هندبال

الف)تعریف دریافت

یکی از مهمترین و ابتدایی ترین تکنیک های انفرادی در رشته ی ورزشی هندبال تکنیک دریافت و پاس می باشد.اکثر مربیان و ورزشکاران و صاحبنظران این رشته نمی توانند پاس و دریافت را نسبت به یکدیگر تقدمی قایل شوند چرا که معتقدند یک دریافت خوب منجر به یک پرتاب مناسب می شود وباز از طرفی دیگر یک پاس خوب منجر به یک دریافت صحیح می شود اما از طرفی چنین ادعا نمود که برای دادن یک پاس خوب و بی نقص و طرح ریزی یک ضد حمله یا اجرای تکنیک های انفرادی و گروهی باید یک دریافت عالی و بی نقص داشته باشیم و از این روست که می توان همین را عاملی در جهت ارجحیت دریافت بر پاس بنامیم.به طور کلی می توان چنین بیان نمود که هدف از یک دریافت خوب پاس دادن مناسب،سوت زدن با قدرت ودقت ،دریبل مناسب،اجرای یک ضدحمله ی کامل و بی نقص و بالا رفتن اعتماد به نفس در بازی است.

ب)انواع دریافت در هندبال

تقسیم بندی های گوناگونی از دریافت صورت گرفته است که ما در این کتاب سعی کرده ایم اکثر آن را معرفی کنیم.

الف)انواع دریافت بر اساس دست:دریافت یک دستی،دریافت دودستی

ب)انواع دریافت بر اساس محور بدن:دریافت در بالای سر(یک دستی،دودستی)،دریافت در ناحیه شانه(چپ بدن،راست بدن)،دریافت در ناحیه سینه،دریافت در ناحیه کمر(راست بدن،چپ بدن)،دریافت در ناحیه زانوها،در یافت در ناحیه پایین بدن

ج)انواع دریافت بر اساس شدت توپ:یک مرحله ای،دو مرحله ای

د)انواع دریافت بر اساس موقعیت بدن:دریافت ثلبت روی زمین،دریافت با پرش

آموزش دریافت

یکی از بهترین دریافت ها چه در بازیکنان مبتدی و چه در بازیکنان سطوح بالا و پیشرفته دریافت توپ به صورت ثابت با دو دست در داخل سینه است که به دلیل اهمیت این موضوع نحوه ی صحیح دریافت دو دستی آموزش داده می شود.

1_دریافت داخل سینه


پاها:به اندازه عرض شانه از همدیگر فاصله گرفته،زانوها جهت حفظ تعادل و پایین رفتن مرکز ثقل کمی خم شده و کف پاها بصورت کامل بر روی زمین قرار می گیرد.گاهی اوقات یکی از پاها در جلوی بدن قرار می گیرد که پس از دریافت توپ به سمت عقب کشیده می شود.

دستها:انگشتان دستها باز وبه طرف توپ کشیده می شود طوریکه انگشتان شست و سبابه مثلثی را تشکیل داده و انگشتان دیگر فاصله مناسبی از هم گرفته تا فضای بیشتری از توپ را پوشش دهند.پس از تماس توپ با کف دست و انگشتان ،دستها را به طرف سینه می کشیم اگر هنگام دریافت دستها از همدیگر فاصله گرفته وباز شوند در توپ به سینه برخورد می کند و در جلوی بدن می افتد ما اگر همین دریافت در بالای سر و صورت انجام می شودو بازیکن مهارت خوبی در دریافت نداشته باشد توپ از دستها رها شده ممکن است در پشت به بازیکن

 


 

 

 

 


سر و صورت:سر و صورت راست بوده و به جلو نگاه می کنیم تا مربیان به خوبی تحت کنترل باشند.

 


2_دریافت در بالای سر

دستها به سمت بالا کشیده شده و انگشتان دست باز و در صورتیکه دریافت بدون پرش  و به حالت ثابت باشد پای آن در عقب بدن قرار می گیرد.مابقی مراحل دریافت همانند دریافت در داخل سینه می باشد.وقت این نوع دریافت کمتر از انواع دیگر است.

نوع دیگراین دریافت همراه با پرش بوده که در ارتفاع مناسب با یک پرش توپ دریافت شده و پس بداخل بدن آورده می شود.مراحل دریافت توپ همانند انواع درگر دریافت می باشد.

 

3_دریافت یک دستی

یکی از حالات سختی است که توپ توسط بازیکن دریافت می شود.این نوع دریافت برای پاسهای کوتاه و با سرعت کم انجام می گیرد.در این حالت بازیکن ابتدا با دست برتر توپ را در بالای سر گرفته که باید با انگشتان باز این عمل صورت گیرد و سپس توپ را به داخل بدن آورده و توسط دست دیگر حمایت می شود.

4_دریافت در پایین بدن

گاهی اوقات بازیکن در حالتی مجبور می شود توپ را در پایین بدن خود دریافت نماید که در این صورت زانوها خم شده و مرکز ثقل بدن به طرف پایین آورده شود تا تعادل بیشتری ایجاد کرده ،دسته باز و به شکل بیل مانند(برعکس دریافت در داخل سینه و بالای سر)قرار می گیرد طوریکه جهت انگشتان به طرف زمین است انگشتان کوچک دست تقریبا به یکدیگر چسبیده ودر حدود زانوها توپ را دریافت کرده و بدن راست شده و توپ داخل سینه قرار گیرد.

 

5_دریافت در طرفین بدن(چپ،راست)

نوع دیگری از دریافت ها که بیشتر در افراد حرفه ای صورت می گیرد دریافت در طرفین بدن می باشد(این نوع دریافت برای میتدیان توصیه نمیشود)در این نوع پاها بصورت موازی در کنار یکدیگر قرار گرفته،حالت انگشتان همانند انواع دیگر دریافت بوده و دستها جهت تصاحب توپ به طرف آن حرکت می کند.بیشتر دریافت در جهت دست برتر دریافت کننده می باشد.مزیت این نوع پرتاب در زمان پرتاب آن می باشد که تبدیل دریافت به پاس در زمان کوتاه شدن صورت می گیرد.

6_دریافت در حال حرکت

گاهی اوقات شرایطی بوجود می آید که بازیکن مجبور است در حال حرکت توپ را گرفته،سه گام یا شوت را اجرا کند که این نوع دریافت را در حال حرکت می گویند.تمامی مراحل دریافت همانند انواع دیگر بوده و تفاوت آن در حرکت پاها می باشد.

 

 

 

اصول اساسی در دریافت توپ

1.   همیشه سعی شود دریافت با دو دست انجام گیرد.

2.   بازیکنان برای هر نوع دریافتی همیشه باید آماده باشند.

3.   دریافت کننده خودش را با پاس بازیکن مقابل هماهنگ کند و پس از دریافت به منظور محافظت توپ از مهاجم دوری کند.

4.   دستها به سمت توپ حرکت کنند.

5.   انگشتان باید آزاد و شل باشند و انقباض نداشته باشند.

6.   در دریافت پاها باید به اندازه عرض شانه ها باشد.

7.   هنگام دریافت باید تعادل کافی داشته باشیم.

8.   تا دریافت کامل توپ نباید چشم از توپ برداشته شود.

9.   بهترین نوع دریافت در داخل سینه می باشد(برای افراد مبتدی).

10. برای افراد پیشرفته بهترین نوع دریافت در جهت دست برتر دریافت کننده می باشد.

11. توپ هاییکه با شدت زیاد بطرف بازیکن می آید باید دومرحله ای دریافت شود.

 12 . برای دریافت توپهایی که بر روی زمین غلطانده می شود باید همانند دروازه بان های فوتبال زانوزده و توپ را دریافت کنیم.

13.  برای دریافت توپ دستها بایدمانند فنر ماشین عمل کندتا از شدت توپ کاسته شود.

 

ج)تمرینات مربوط به هریک از دریافت ها

1.   بازیکنان هرکدام بایک عدد توپ به صورت صف بال قرار می گیرند و توپ را در بالای سر خود پرتاب کرده سپس دریافت می کنند.پس از دریافت کمی مکث کرده و نحوه قرارگیری انگشتان دسته ملاحظه شده و کنترل می شود.مربی باید تک تک بازیکنان را با صبر و حوصله کنترل کند تا دریافت به خوبی صورت گیرد.

2.   تمرین قبلی با این تفاوت که دریافت در بالای سر به حالت نشسته صورت میگیرد.

3.   هر دو بازیکن به فاصله سه متر روبروی یکدیگر قرار می گیرند.نفرA توپ را در بالای سر نفرB پرتاب می کند و او توپ را به صورت صحیح دریافت می کند و پس از رفع اشکال توسطA مجددا اولین عمل را انجام می دهد.

4.   بازیکنA توپ را آهسته به زمین زده طوری که توپ در بالای سر بازیکن Bقرار می گیرد سپس بازیکن   Bتوپ را در بالای سر خود دریافت می کند.

5.   همانند تمرین قبلی بازیکنA توپ را آهسته به زمین زده و بازیکن Bدر حالت نشسته توپ را در بالای سر خود دریافت می کند.

6.   همانند تمرین شماره 3 با این تفاوت که دریافت توپ در بالای سر همراه با پرش صورت می گیرد.

7.   تمرین شماره 4 صورت می گیرد با این تفاوت که توپ در بالای سر همراه با پرش دریافت می شود.

8.   هر دو نفر روبروی یکدیگر با فاصله 3متر قرار می گیرند نفرA توپ را برای نفرBبه صورت دودستی پرتاب می کند و پس از 5 پاس نفر بعدی پاس می دهد.

9.   بازیکن Aتوپ را بصورت دو دستی به زمین زده و بازیکن Bدر جلوی سینه دریافت می کند.

10.  تمرین 8 با این تفاوت که با حرکت رو به جلو تمرین انجام می شود.

11.   تمرین 9 با این تفاوت که با حرکت رو به جلو تمرین انجام می شود.

12.  تمرین شماره 8 در عرض زمین صورت می گیرد.

13.  تمرین شماره 9 در عرض زمین صورت می گیرد.

14.  سه بازیکن در یک ردیف قرار می گیرند.توپ در دست نفر وسط بوده (A)و برای بازیکنB در بالای سرش پرتاب کرده و او پس از دریلفت به خود Aپاس داده و او هم در بالای سر خود دریافت می کند و برای بازیکن  C پرتاب کرده و او هم مجددا به A پاس می دهد.

15.  تمرین شماره 14 با این تفاوت که دریافت در داخل سینه صورت می گیرد.

16.  تمرین 14 با این تفاوت که توپ پس از برخورد با زمین در بالای سر دریافت می گردد.

17.  تمرین 15با این تفاوت که توپ پس از برخورد با زمین درداخل سینه صورت می گیرد.

18.  نفرات A و   B به فاصله 3 متر روبروی یکدیگر قرار گرفته و بازکن A  توپ را روی زمین غلطانده و بازیکن B  دریافت در پایین تنه را انجام می دهد.

19.  بازیکنان روبروی یک دیوار با فاصله 2متر ایستاده وپس از ضربه زدن توپ به دیوار آنرا دریافت می کنند. بازیکنان باید توجه داشته باشند بر اساس شدت توپ فاصله آنها تنظیم گردد.

20.  تمرین 19 با این تفاوت که هر دو نفر با همدیگر این عمل را انجام می دهند.

 

 

 

 

 

 

 

مهارت پایه ای پاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۸۹ساعت 22:38  توسط B.A  |